مصاحبه خبرگزاری ایلنا با مدیرعامل شرکت صنایع چسب سینا (صفحه 14)