کفپوش

چسب های کفپوش ، چسب موکت و چسب فوری در این بازار کاربرد دارد. 
چسب کفپوش جهت نصب انواع کفپوش به سطح بتن و موزائیک کاربرد دارد. 
چسب موکت ین چسب برای چسباندن موکت ، پوشش های چوبی و نیز مصارف تعمیرات خانگی و كفاشی كاربرد دارد.
چسب فوری در صنعت كفش و چرم جهت دوبله كاری و تعمیرات، در صنعت پوشش های كف جهت چسباندن انواع موكت و كف پوش استفاده می شود.