شركت صنایع چسب سینا ، چسب کاغذی سینسیناتی با مشخصات فنی به شرح ذیل را در اختیار مشتریان قرار می دهد.