شركت صنایع چسب سینا ، چسب های کاغذی سوپر تیپ با مشخصات فنی به شرح ذیل را در اختیار مشتریان قرار می دهد.