شركت صنایع چسب سینا ، چسب نواری کریستال تایگر با مشخصات فنی به شرح ذیل را در اختیار مشتریان قرار می دهد .