شركت صنايع چسب سينا ، چسب مسکینگ کیهان با مشخصات فني به شرح ذيل را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.