شركت صنايع چسب سينا ، چسب مسکینگ سبز کد 111 با مشخصات فني به شرح ذيل را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.