شركت صنایع چسب سینا، چسب های نواری PVC تایگر ، سینا و کیهان را با مشخصات فنی به شرح ذیل در اختیار مشتریان قرار می دهد .