شركت صنایع چسب سینا ، چسب های نواری بسته بندی سینا تحت نامهای S40, S45, S50, S55, S65 و با مشخصات فنی به شرح ذیل را در اختیار مشتریان قرار می دهد .