شركت صنایع چسب سینا ، چسب های نواری بسته بندی سینا تحت نامهای 401, 431, 451, 481, 521, 551 و نوار چسب تحریر با مشخصات فنی به شرح ذیل را در اختیار مشتریان قرار می دهد .