چسب قابل اسپری ضد اشتعالSY609آمیزه ای است از پلیمرهای لاستیكی ، رزین های صنعتی و پایدار كننده ها كه در مخلوطی از حلال ها، حل شده اند . این چسب به خوبی اسپری شده و غیر قابل اشتعال می باشد.