موفقیتی دیگر در کنترل کیفیت

موفقیتی دیگر در کنترل کیفیت
مدیر کنترل کیفیت صنایع چسب سینا به عنوان مدیر نمونه کیفیت استان البرز انتخاب شد.
در ششمین همایش استاندارد و کیفیت استان البرز که با حضور سید حمید طهایی استاندار استان البرز، نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران، فتانه شکرالهی مدیر کل استاندارد استان البرز، سرکار خانم مهندس نغمه ستوده روش مدیر کنترل کیفیت صنایع چسب سینا به عنوان مدیر نمونه کیفیت استان البرز برگزیده شد.

دوم بهمن 1395

© 2017 کلیه حقوق متعلق به شرکت صنایع چسب سینا می باشد
چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا چسب سینا
^
TOP